بایگانی دسته‌ی: نرم افزار اکسل

تابع COUNT در اکسل

تابع COUNT

تابع COUNT و COUNTA از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند. تابع COUNT این تابع ، تعداد سلول های عددی یک محدوده را شمارش می کند. ساختار تابع COUNT (محدوده سلول های انتخابی)COUNT= مثال از تابع COUNT در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول […]

فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل از مهارت های بالای یک کارشناس در به کارگیری نرم افزار اکسل حکایت دارد. اغلب مشاغل به محض آشنا شدن به قابلیت های نرم افزار اکسل آنرا به نرم افزار اول کارشناسان و مدیران خود مبدل می کنند. مراحل فرمول نویسی در اکسل: انتخاب سلول مورد نظر درج علامت مساوی ” […]