بایگانی برچسب: Activity Steps

Activity Steps در پریماورا

Activity Steps در پریماورا

مراحل فعالیت ها یا Activity Steps چیست؟ در برخی موارد ، جهت کنترل دقیق تر فعالیت های پروژه ، آنها را به مراحل کوچکتری تقسیم می کنند که از طریق کنترل این مراحل ، کنترل فعالیت ها با دقت بیشتری انجام می شود. این مراحل در پروژه های مختلف می تواند متفاوت باشد. این مراحل […]