بایگانی ماه: فوریه 2019

انواع منبع در MSP

انواع منبع در MSP

انواع منبع در MSP قابل تعریف می باشند. تعریف: ” منبع ” ترجمه واژه Resource می باشد. منابع کارهای پروژه را انجام می دهند یا در اجرای کارها به وجودشان نیاز می باشد. مدیریت منابع پروژه معادل Project Resource Management می باشد. امکان مدیریت منابع پروژه در نرم افزارهای پریماورا یا Primavera P6 و MSP […]

نحوه تعیین فاکتور وزنی یا weight factor

فاکتور وزنی weight factor

فاکتور وزنی  یا weight factor اهمیت هر فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های پروژه نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید: فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت A برابر با ۶  و فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت B برابر با ۲ می باشد. نتیجه ۱: فعالیت A سه برابر فعالیت […]

وزن ، فاکتور وزنی یا ارزش وزنی در پروژه ( weight factor ) چیست؟

ارزش وزنی

ارزش وزنی وزن یا فاکتور وزنی هر فعالیت از پروژه ، اهمیت آن فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های همان پروژه نشان می دهد. توجه: موارد زیر هم معنی می باشند: وزن ارزش وزنی ارزش نسبی فاکتور وزنی Weight Factor