بایگانی برچسب: وزن

وزن ، فاکتور وزنی یا ارزش وزنی در پروژه ( weight factor ) چیست؟

ارزش وزنی

ارزش وزنی وزن یا فاکتور وزنی هر فعالیت از پروژه ، اهمیت آن فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های همان پروژه نشان می دهد. توجه: موارد زیر هم معنی می باشند: وزن ارزش وزنی ارزش نسبی فاکتور وزنی Weight Factor