بایگانی برچسب: فرمول نویسی اکسل MAX

تابع MAX در اکسل

تابع MAX

تابع MAX از جمله توابع ریاضی یا Statistical در اکسل می باشند. تابع MAX این تابع ، بزرگترین عدد را در بین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع MAX (محدوده سلول های انتخابی)MAX= مثال از تابع MAX در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. […]