بایگانی برچسب: فاکتور وزنی

نحوه تعیین فاکتور وزنی یا weight factor

فاکتور وزنی weight factor

فاکتور وزنی  یا weight factor اهمیت هر فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های پروژه نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید: فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت A برابر با ۶  و فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت B برابر با ۲ می باشد. نتیجه ۱: فعالیت A سه برابر فعالیت […]

وزن ، فاکتور وزنی یا ارزش وزنی در پروژه ( weight factor ) چیست؟

ارزش وزنی

ارزش وزنی وزن یا فاکتور وزنی هر فعالیت از پروژه ، اهمیت آن فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های همان پروژه نشان می دهد. توجه: موارد زیر هم معنی می باشند: وزن ارزش وزنی ارزش نسبی فاکتور وزنی Weight Factor