بایگانی برچسب: ستون پیش نیازی در MSP

ستون پیش نیازی در MSP

شبکه پیش نیازی در msp

ستون پیش نیازی در MSP ، ستون Predecessors می باشد. از طریق این ستون ، می توان پیش نیاز هر فعالیت را تعریف نمود. این ستون ، در مقابل ستون Successors ، به معنای ستون پس نیازی مطرح می شود. توجه: شبکه پروژه ترسیم فعالیت ها و روابط وابستگی بین آن ها بصورت گرافیکی می […]