بایگانی برچسب: تابع COUNT

تابع COUNT در اکسل

تابع COUNT

تابع COUNT و COUNTA از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند. تابع COUNT این تابع ، تعداد سلول های عددی یک محدوده را شمارش می کند. ساختار تابع COUNT (محدوده سلول های انتخابی)COUNT= مثال از تابع COUNT در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول […]