بایگانی برچسب: برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟

تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست project planning control

برنامه ریزی و کنترل پروژه از بخش های ضروری در هر پروژه می باشد که از دو واژه برنامه ریزی پروژه و کنترل پروژه تشکیل می شود. تعریف برنامه ریزی پروژه تعیین و پیش بینی گام ها ،مراحل ، نیازمندی ها ، شرایط مطلوب و مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف پروژه به عبارتی برای […]