بایگانی ماه: آوریل 2019

تابع OFFSET در اکسل

تابع OFFSET

تابع OFFSET از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.   تابع OFFSET این تابع ، از یک سلول مرجع ، به تعداد سطر و ستون مشخص شده به پایین و به سمت چپ (برای صفحات چپ به راست) حرکت می کند و به یک سلول می رسد. حال […]

تابع HLOOKUP در اکسل

تابع HLOOKUP

تابع HLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع HLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین سطر محدوده انتخابی از اولین تا آخرین ستون جستجو می کند و به محض یافتن اولین ستونی که آن مقدار را دارد ، در همان ستون قفل شده و تا […]

تابع VLOOKUP در اکسل

تابع VLOOKUP

تابع VLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع VLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین ستون محدوده انتخابی از بالا به پایین جستجو می کند و به محض یافتن اولین سطری که آن مقدار را دارد ، در همان سطر قفل شده و تا ستون […]