فرمت های مدیریت پروژه بر اساس سال ها تجربه و تجمیع بهترین تجربیات در پروژه های بزرگ ایران و نیز استانداردهای مدیریت پروژه طراحی شده است.

این فرمت ها ، شامل فرم ها و ساختارهای ضروری جهت مدیریت پروژه ها است. این فایل ها تحت اکسل ( Excel ) و Word و برای برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.

از طریق این فرمت ها شما می توانید بهترین تجربیات را در پروژه های خود استقرار دهید.