فایل کاربردی مدیریت و کنترل پروژه ، از ابزارهایی است که بسیاری از پروژه ها تمایل به استفاده از آن دارند. استفاده از بهترین تجارب سایر سازمان ها ، همواره یکی از روش های رشد و بلوغ سازمان هاست. در واقع ، به این ترتیب ، تکرار خطاها ، کاهش و شانس موفقیت پروژه ها ، افزایش می یابد.

ما در اینجا قصد داریم ، فایل هایی را با شما به اشتراک بگذایم ، که بر اساس تجارب پروژه های بزرگ ، توسط تیم گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده است. استفاده از این فایل ها رایگان می باشد.

فایل کاربردی مدیریت و کنترل پروژه

در این بخش ، نمونه های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه و ابزارهای آن ، برای دانلود بصورت رایگان قرار داده شده است.