گواهی نامه های دوره های آموزشی certificates

گواهی نامه های دوره های سال ۱۴۰۰

 

دوره داشبورد مدیریتی در اکسل – دی و بهمن۱۴۰۰ :

Management Dashboard in Excel 20-28 January 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-MDE-G-2022-00001 Zahra Ehsani

RTPM-MDE-G-2022-00002 Ali Ashkavandi

RTPM-MDE-G-2022-00003 Neda Hemmati

RTPM-MDE-G-2022-00004 Mostafa Yaghmaei Javan

RTPM-MDE-G-2022-00005 Dariush Tinati

RTPM-MDE-G-2022-00006 Hamed Khojaste

RTPM-MDE-G-2022-00007 Ali Azamimoghaddam

RTPM-MDE-G-2022-00008 Payam Kharazian

RTPM-MDE-G-2022-00009 Maryam Peyvandi

RTPM-MDE-G-2022-00010 Roya Kabiri Arani

RTPM-MDE-G-2022-00011 Mohammad Kazemi

RTPM-MDE-G-2022-00012 Seyed Hamidreza Hosseini

 

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه- دی ۱۴۰۰ :

Professional Project Management Reports 30-31 December 2021 Duration: 6 Hrs

RTPM-PMR-A-2021-00001 Mahdie Esmaeilzae

RTPM-PMR-A-2021-00002 Farzan Fereidounzade

RTPM-PMR-A-2021-00003 Rezvan Dorraj

RTPM-PMR-A-2021-00004 Neda Hemmati

RTPM-PMR-A-2021-00005 Ali Ashkavandi

RTPM-PMR-A-2021-00006 Shiva Abedi

RTPM-PMR-A-2021-00007 Alireza Tohidi

 

دوره فرمول نویسی پیشرفته در اکسل- آذر ۱۴۰۰ :

Advanced Formulas and Functions in Excel 12 September to 19 December 2021 Duration: 12 Hrs

RTPM-FFE-A-2021-00001 Shiva Abedi

RTPM-FFE-A-2021-00002 Shirin Karimi

RTPM-FFE-A-2021-00003 Neda Hemmati

RTPM-FFE-A-2021-00004 Shiva Nourizadeh

RTPM-FFE-A-2021-00005 Sepideh Banki

RTPM-FFE-A-2021-00006 Kourosh Golesorkhi

RTPM-FFE-A-2021-00007 Ali Ashkavandi

RTPM-FFE-A-2021-00008 Alireza Tohidi

RTPM-FFE-A-2021-00009 Ali Eslambeik

 

دوره MSP – شهریور ۱۴۰۰ :

Advanced Microsoft Project 2019 22 – 26 September 2021 Duration: 18 Hrs

RTPM-MSP-A-2021-00001 Rezvan Doraj

RTPM-MSP-A-2021-00002 Mahdie Akbari

RTPM-MSP-A-2021-00003 Meysam Elghaei

RTPM-MSP-A-2021-00004 Ali Ashkavandi

RTPM-MSP-A-2021-00005 Hassan Yousefi

RTPM-MSP-A-2021-00006 Elnaz Asadifard

 

دوره ۴۰ اصطلاح کاربردی مدیریت پروژه – شهریور ۱۴۰۰ :

40 Practical Terms of Project Management 16 – 17 September 2021 Duration: 6 Hrs

RTPM-PMT-G-2021-00001 Mahdie Esmaeilzaei

RTPM-PMT-G-2021-00002 Alireza Tohidi

RTPM-PMT-G-2021-00003 Alireza Barati Sedeh

RTPM-PMT-G-2021-00004 Ehsan Mousaei

RTPM-PMT-G-2021-00005 Saeid Niyati Monazzahi