گواهی نامه های دوره های آموزشی certificates

گواهی نامه های دوره های سال ۱۴۰۲

دوره کنترل مدارک و مستندات پروژه (مرکز کنترل مدارک)- مرداد ۱۴۰۲:

Project Document Control 13-15 Aug 2023 Duration: 12 Hrs

RTPM-DCC-G-2023-00001 Samira Abedi

RTPM-DCC-G-2023-00002 Amirreza Babaei

RTPM-DCC-G-2023-00003 Sanaz Monsef

دوره کاربرد اکسل در مدیریت و کنترل پروژه – خرداد ۱۴۰۲:

Project Management with Excel 30 May to 4 June 2023 Duration: 12 Hrs

RTPM-PME-G-2023-00001 Afsaneh Izi

RTPM-PME-G-2023-00002 Elnaz Asadifard

RTPM-PME-G-2023-00003 Sayed Taghi Jeddy

RTPM-PME-G-2023-00004 Parmis Rezaei

RTPM-PME-G-2023-00005 Kayhan Jahanfathi

RTPM-PME-G-2023-00006 Zahra Ehsani

RTPM-PME-G-2023-00007 Hamed Khojaste

دوره نرم افزار Primavera P6- اردیبهشت ۱۴۰۲:

Primavera P6 13- 17 May 2023 Duration: 15 Hrs

RTPM-PP6-G-2023-00001 Elham Behmagham

RTPM-PP6-G-2023-00002 Afsaneh Izi

RTPM-PP6-G-2023-00003 Mohsen Kianisavadkouhi

RTPM-PP6-G-2023-00004 Sayed Taghi Jeddy

RTPM-PP6-G-2023-00005 Behnaz seyed mousavi

RTPM-PP6-G-2023-00006 Zahra Ehsani

RTPM-PP6-G-2023-00007 Elnaz Asadifard

RTPM-PP6-G-2023-00008 Marzieh Karimi

RTPM-PP6-G-2023-00009 Somayeh Behboodian

RTPM-PP6-G-2023-00010 Maryam Salehi

 

دوره نرم افزار MSP – فرورودین و اردیبهشت ۱۴۰۲:

Advanced Microsoft Project 2019 15 – 28 April 2023 Duration: 18 Hrs

RTPM-MSP-A-2023-00001 Elham Behmagham

RTPM-MSP-A-2023-00002 Maryam Salehi

RTPM-MSP-A-2023-00003 Mohsen Kianisavadkouhi

RTPM-MSP-A-2023-00004 Ahmad Ashoori Fard

RTPM-MSP-A-2023-00005 Marzieh Karimi

RTPM-MSP-A-2023-00006 Somayeh Behboodian

RTPM-MSP-A-2023-00007 Amirhossein Mehri

RTPM-MSP-A-2023-00008 Sayed Taghi Jeddy

 

گواهی نامه های دوره های سال ۱۴۰۱

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی – بهمن ۱۴۰۱ :

Practical Project Planning And Control 9-17 February 2023 Duration: 12 Hrs

RTPM-PPC-G-2023-00001 Ayda Beiram Zadeh
RTPM-PPC-G-2023-00002 Afshin Ataie
RTPM-PPC-G-2023-00003 Ali Rezaei
RTPM-PPC-G-2023-00004 Marzieh Karimi
RTPM-PPC-G-2023-00005 Amirhossein Mehri
RTPM-PPC-G-2023-00006 Farid Rangriz Maleki
RTPM-PPC-G-2023-00007 Salman Ebrahimi
RTPM-PPC-G-2023-00008 Maryam Salehi

 

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه – دی ۱۴۰۱:

Professional Project Management Reports 9-10 January 2023 Duration: 6 Hrs

RTPM-PMR-A-2023-00001 Hamed Solgi

RTPM-PMR-A-2023-00002 Mahmood Montazemian

RTPM-PMR-A-2023-00003 Elham Behmagham

RTPM-PMR-A-2023-00004 Marzieh Karimi

RTPM-PMR-A-2023-00005 Ehsan Noori Baghnay

RTPM-PMR-A-2023-00006 Afshin Ataie

دوره داشبورد مدیریتی در اکسل – آذر ۱۴۰۱:

Management Dashboard in Excel 14-20 December 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-MDE-G-2022-00013 Ehsan Noori Baghnay

RTPM-MDE-G-2022-00014 Marzieh Karimi

RTPM-MDE-G-2022-00015 Elham Behmagham

RTPM-MDE-G-2022-00016 Hamed Solgi

RTPM-MDE-G-2022-00017 Afshin Ataie

دوره کاربرد اکسل در مدیریت و کنترل پروژه – آذر ۱۴۰۱ :

Project Management with Excel 30 November to 8 December 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-PME-G-2022-00007 Ayda Beiram Zadeh

RTPM-PME-G-2022-00008 Hamed Solgi

RTPM-PME-G-2022-00009 Sahar Pourakbar

RTPM-PME-G-2022-00010 Babak Salimi

RTPM-PME-G-2022-00011 Marzieh Karimi

RTPM-PME-G-2022-00012 Ehsan Noori Baghnay

RTPM-PME-G-2022-00013 Afshin Ataie

دوره کنترل مدارک و مستندات پروژه (مرکز کنترل مدارک)- تیر ۱۴۰۱ :

Project Document Control 4-7 July 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-DCC-G-2022-00001 Hamed Solgi
RTPM-DCC-G-2022-00002 Parnian Nikandish
RTPM-DCC-G-2022-00003 Amirhossein Kashani
RTPM-DCC-G-2022-00004 Hossein Shokripour
RTPM-DCC-G-2022-00005 Seyed Amir Hosseini
RTPM-DCC-G-2022-00006 Vahid Poursaeed
RTPM-DCC-G-2022-00007 Majid Barzanooni

RTPM-DCC-G-2022-00008 Fatemeh M tabakhi

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی – خرداد و تیر ۱۴۰۱ :

Practical Project Planning And Control 21-24 June 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-PPC-G-2022-00001 Mohammad Emami
RTPM-PPC-G-2022-00002 Amir Reza Tafaroj
RTPM-PPC-G-2022-00003 Mahsa Esmaeili
RTPM-PPC-G-2022-00004 Shabnam Rahemi
RTPM-PPC-G-2022-00005 Ali Ashkavandi
RTPM-PPC-G-2022-00006 Iman Norouzi
RTPM-PPC-G-2022-00007 Sepideh Aghaei Shavaki
RTPM-PPC-G-2022-00008 Hamed Solgi
RTPM-PPC-G-2022-00009 Behnam Sarhadi
RTPM-PPC-G-2022-00010 Seyed Ehsan Ataei

 

دوره کاربرد اکسل در مدیریت و کنترل پروژه – خرداد ۱۴۰۱ :

Project Management with Excel 31 May to 8 June 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-PME-G-2022-00001 Arash Nasirzadeh

RTPM-PME-G-2022-00002 Hoda yarideris

RTPM-PME-G-2022-00003 Parisa Salahpour

RTPM-PME-G-2022-00004 Mahsa Moghimiyan

RTPM-PME-G-2022-00005 Maryam Peivandi

RTPM-PME-G-2022-00006 Ehsan chamani

گواهی نامه های دوره های سال ۱۴۰۰

دوره داشبورد مدیریتی در اکسل – دی و بهمن۱۴۰۰ :

Management Dashboard in Excel 20-28 January 2022 Duration: 12 Hrs

RTPM-MDE-G-2022-00001 Zahra Ehsani

RTPM-MDE-G-2022-00002 Ali Ashkavandi

RTPM-MDE-G-2022-00003 Neda Hemmati

RTPM-MDE-G-2022-00004 Mostafa Yaghmaei Javan

RTPM-MDE-G-2022-00005 Dariush Tinati

RTPM-MDE-G-2022-00006 Hamed Khojaste

RTPM-MDE-G-2022-00007 Ali Azamimoghaddam

RTPM-MDE-G-2022-00008 Payam Kharazian

RTPM-MDE-G-2022-00009 Maryam Peyvandi

RTPM-MDE-G-2022-00010 Roya Kabiri Arani

RTPM-MDE-G-2022-00011 Mohammad Kazemi

RTPM-MDE-G-2022-00012 Seyed Hamidreza Hosseini

 

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه- دی ۱۴۰۰ :

Professional Project Management Reports 30-31 December 2021 Duration: 6 Hrs

RTPM-PMR-A-2021-00001 Mahdie Esmaeilzae

RTPM-PMR-A-2021-00002 Farzan Fereidounzade

RTPM-PMR-A-2021-00003 Rezvan Dorraj

RTPM-PMR-A-2021-00004 Neda Hemmati

RTPM-PMR-A-2021-00005 Ali Ashkavandi

RTPM-PMR-A-2021-00006 Shiva Abedi

RTPM-PMR-A-2021-00007 Alireza Tohidi

دوره فرمول نویسی پیشرفته در اکسل- آذر ۱۴۰۰ :

Advanced Formulas and Functions in Excel 12 September to 19 December 2021 Duration: 12 Hrs

RTPM-FFE-A-2021-00001 Shiva Abedi

RTPM-FFE-A-2021-00002 Shirin Karimi

RTPM-FFE-A-2021-00003 Neda Hemmati

RTPM-FFE-A-2021-00004 Shiva Nourizadeh

RTPM-FFE-A-2021-00005 Sepideh Banki

RTPM-FFE-A-2021-00006 Kourosh Golesorkhi

RTPM-FFE-A-2021-00007 Ali Ashkavandi

RTPM-FFE-A-2021-00008 Alireza Tohidi

RTPM-FFE-A-2021-00009 Ali Eslambeik

 

دوره MSP – شهریور ۱۴۰۰ :

Advanced Microsoft Project 2019 22 – 26 September 2021 Duration: 18 Hrs

RTPM-MSP-A-2021-00001 Rezvan Doraj

RTPM-MSP-A-2021-00002 Mahdie Akbari

RTPM-MSP-A-2021-00003 Meysam Elghaei

RTPM-MSP-A-2021-00004 Ali Ashkavandi

RTPM-MSP-A-2021-00005 Hassan Yousefi

RTPM-MSP-A-2021-00006 Elnaz Asadifard

دوره ۴۰ اصطلاح کاربردی مدیریت پروژه – شهریور ۱۴۰۰ :

40 Practical Terms of Project Management 16 – 17 September 2021 Duration: 6 Hrs

RTPM-PMT-G-2021-00001 Mahdie Esmaeilzaei

RTPM-PMT-G-2021-00002 Alireza Tohidi

RTPM-PMT-G-2021-00003 Alireza Barati Sedeh

RTPM-PMT-G-2021-00004 Ehsan Mousaei

RTPM-PMT-G-2021-00005 Saeid Niyati Monazzahi