بایگانی برچسب: ارزیابی PMO

ارزیابی اعضای تیم PMO

دفتر مدیریت پروژه

ارزیابی اعضای تیم PMO یا دفتر مدیریت پروژه به منظور حفظ صحت و دقت اجرای رسالت مهم این بخش ضرورت دارد. پرسنل شاغل در دفتر مدیریت پروژه یا PMO باید ویژگی ها و توانمندی های خاصی داشته باشند تا در مسیر مدیریت پروژه ها بتوانند نقش مناسبی را ایفا کرده و دستیابی به اهداف پروزه […]